Årets bästa sponsring

Denna kategori är öppen för sponsringssatsningar som genererat varumärkes- eller affärsnytta genom att rikta sig till privatkonsumenter, företagskunder och/eller medarbetare internt.

Du väljer om du vill bryta upp ett sponsorskap och tävla med olika målgruppsrelaterade delar för sig (om dessa har skiljt sig kraftigt åt i aktivering och resultat och står tillräckligt starka för sig själva) eller om du vill visa fram integrationen och tävla med hela satsningen som ett tävlingsbidrag.

Tävlingsbidrag kan skickas in av en sponsor, en konsult/byrå eller en rättighetsinnehavare.

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt följande fyra huvudpunkter:

OBS! Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla.

1. Syfte, mål och målgrupp

Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Hur har samarbetet inletts med hänsyn till mål och målgrupp? Fokusera på konkreta affärsmål och använd er gärna av SMART definitionen när ni redovisar era projekt; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

2. Kreativitet och konceptuell lösning

Hur relevant är lösningen för både varumärket och målgruppens behov? Med hänsyn till varumärke och befintlig kommunikation, hur pass kostnadseffektiv och nytänkande är lösningen?

3. Integration och aktivering

Visa på höjden och kvaliteten i det praktiska genomförandet. Hur väl är projektet integrerat med övrig kommunikation? Hur väl integrerat är projektet i olika kanaler?

4. Resultat

Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka effekter har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Följ upp SMART målen och koppla till affärsnyttan.