Event B2B

Denna kategori är öppen för event som genererat varumärkes- eller affärsnytta inom målgruppen företagskunder.

När du tävlar ska du beskriva projektet enligt följande fyra huvudpunkter:

OBS! Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla. 

1. Syfte, mål och målgrupp

Vad är huvudsyftet med eventet eller event marketing-kampanjen? Vilket kommunikationsproblem eller utmaning ska projektet lösa? Vilken eller vilka målgrupper riktar man sig till? Vilka kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningar har satts upp? Fokusera på konkreta affärsmål och använd er gärna av SMART definitionen när ni redovisar era projekt; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

2. Kreativitet och konceptuell lösning 

Hur har den kommunikativa utmaningen gestaltats? Vilket är huvudbudskapet? Beskriv innehållet och den konceptuella lösningen ur ett kommunikationsperspektiv. Har metaforer och/eller ambassadörer använts och hur samstämmer de med företagets övriga kärnvärden/budskap/profil? Vilka tematiska val har gjorts utifrån konceptet?

3. Integration, kommunikativ lösning och genomförande 

Hur involverades och aktiverades deltagarna kring innehåll och budskap – före, under och efter eventet? Vilka kanaler har använts? Hur har projektet integrerats med övrig kommunikation och marknadsföring? Beskriv samarbetet mellan uppdragsgivare och övriga inblandade byråer.

4. Resultat

Hur har projektet mätts/utvärderats? Vilka effekter har man kunnat påvisa? I vilken mån har de kvalitativa och/eller kvantitativa målsättningarna uppnåtts? Har problem och utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Följ upp SMART målen och koppla till affärsnyttan.