Årets rättighetsinnehavare

Denna kategori är öppen för rättighetsinnehavare som har utvecklat nytänkande kommersiella samarbeten med en eller flera partners. Du kan tävla med hela er sponsringsplattform eller lyfta enskilda samarbeten.

OBS! Om du väljer att lyfta ett enskilt samarbete eller aktivering är det viktigt att denna visar upp er styrka som rättighetsinnehavare och att era aktiva insatser tydligt går att identifiera. Att tävla med ett samarbete eller en bra aktivering som till större delen kan tillskrivas sponsorn (eller där det är otydligt vad rättighetsinnehavaren bidragit med) räcker inte till en nominering i denna kategori.

När du tävlar ska du beskriva er sponsringsplattform eller samarbetet enligt följande fyra huvudpunkter:

OBS! Det är rubriken på varje punkt som är det viktigaste, de olika underfrågorna är till för att exemplifiera vilken typ av information svaret kan innehålla.

1. Målgruppskännedom och paketering

Hur presenteras ert varumärke (styrkor, kärnvärden etc)? Hur identifieras och beskrivs er målgrupp? Hur väl har detta paketerats/presenterats för potentiella sponsorer? Hur har ni identifierat och närmat er sponsorn/potentiella samarbetspartners inom olika branscher – och varför? Fokusera på konkreta affärsmål och använd er gärna av SMART definitionen när ni redovisar era projekt; Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidssatt.

2. Kreativ lösning

Hur relevant är ert erbjudande, både för er(a) samarbetspartner(s) och för er målgrupps behov? Med hänsyn till tilltänkta partners varumärken och befintliga kommunikation, hur pass kostnadseffektivt och nytänkande är ert erbjudande? Finns annan nytta med samarbetet än kontanta medel för er som rättighetsinnehavare?

3. Aktivering och hantering

Visa på höjden och kvaliteten i genomförandet – vilka aktiveringsmöjligheter har presenterats och genomförts? Hur kommuniceras sponsorskapet ut från rättighetsinnehavarens sida? Hur har relationer och frågeställningar hanterats löpande under samarbetets gång?

4. Resultat

Hur har projektet/projekten mätts/utvärderats? Vilka effekter har man kunnat påvisa, både för rättighetsinnehavaren och (i den mån ni som rättighetsinnehavare har tillgång till detta underlag) för samarbetspartners? Har problem eller utmaningar som identifierats vid projektstart fått en lösning? Följ upp SMART målen och koppla till affärsnyttan.